X

Zaktualizowaliśmy informację na temat wykorzystywania danych osobowych, która jest zawarta w nasze Polityka prywantości
Wykorzystujemy pliki cookies własne i stron trzecich w celu doskonalenia jakości obsługi oraz ulepszenia usług na podstawie analizy nawigacji na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej, oznacza akceptację plików cookies.

Informacja Rodo

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Katarzyna Chuda – współwłaściciel Firmy Odzieżowej MAGO s.c. z siedzibą w Łodzi, ul. M.Kopernika 36 B. NIP: 7292481701
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy, rekrutacji do pracy w firmie, zawarcia i wykonania umowy za pośrednictwem platformy Allegro, zawarcia i wykonania umowy z kontrahentami (dostawcami towarów i usług), wypełnienia prawnego uzasadnionego interesu Administratora oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli są wyrażone.
 3. Podstawa prawna przetwarzania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia lub w związku z prawnym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych (doradca podatkowy), kancelarie prawne w ramach obsługi prawnej, banki, firmy kurierskie, Poczta Polska, inne podmioty świadczące usługi na rzecz Mago firma odzieżowa s.c.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.
 6. Pani/Pana D\dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W zakresie realizacji Umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w określonym zakresie oraz wymogiem ustawowym w pozostałej części. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową realizacji umowy, odrzuceniem oferty, odmową przyjęcia CV.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, w jakim zostały zebrane.